ความปลอดภัยและการเตรียมพร้อม” คือ มาตรฐานที่เรารักษาไว้อย่างยาวนาน

“ความปลอดภัยและการเตรียมพร้อม” คือ มาตรฐานที่เรารักษาไว้อย่างยาวนาน การเกิดเพลิงไหม้ในสถานประกอบการ ย่อมทำให้เกิดความเสียหายหลายด้าน เช่น มีผลกระทบต่ออาคารและสถานที่ , อุปกรณ์การผลิต , วัตถุดิบ , สินค้า , บุคลากร , สิ่งแวดล้อม

เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยของลูกจ้างในการทำงาน จึงเกิดการฝึกอบรอม “ซ้อมดับเพลิงประจำปี” ที่มีความสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ พนักงานทุก มีความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติในเวลาที่เกิดเพลิงไหม้ขึ้น